Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

8652 7b2a 500
Reposted fromslodziak slodziak viaall-about-kate all-about-kate
8496 4368 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabzdura bzdura
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaazazel azazel
Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlugola lugola viazapachsiana zapachsiana
8869 fd9c 500
Reposted fromSanthe Santhe viaheartbreak heartbreak
Uczysz się kogoś. Poznajesz jego wady, przyzwyczajenia, dobre i złe strony. Na początku myślisz, że przecież to nie ma aż takiego znaczenia, jesteśmy tylko ludźmi.
Problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy pomimo tych wad, które niszczą także Ciebie, zaczynasz je lubić i rozumieć. Nabierasz tych samych nawyków, stajesz się częścią drugiej osoby.
I pomimo, że rozumiesz jak bardzo Cię to rani, nie potrafisz iść dalej bez tego człowieka. Żaden inny nie jest Ci go w stanie zastąpić. Bo Ty kochasz właśnie jego wyjątkowość.
Kochasz tą autodestrukcję.
— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave
ODESZLI OD SIEBIE Z POWODU NIEUSTALEŃ
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko

Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted fromperelin perelin viaifyouleave ifyouleave

June 20 2017

3992 6dc6
Reposted frommakswilczur makswilczur viaazazel azazel

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaazazel azazel
3039 5cd0
Reposted fromsoeasy soeasy viaazazel azazel

June 16 2017

6386 0e3a 500
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viaGunToRun GunToRun
4283 8272 500
Reposted frommessclew messclew viaazazel azazel
5373 e3d7
Reposted fromkyte kyte viaazazel azazel
3388 ee31 500
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaazazel azazel

June 15 2017

when you and your better half become one

Reposted frombacke backe viazdzir zdzir
Brakuje między nami rozmowy, jednej szczerej rozmowy...
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viapiehus piehus

Like Crazy (2011)

Reposted fromtwice twice viapleassure pleassure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl